UW FLYER/FOLDER BUS-AAN-BUS LATEN BEDELEN?
Wij regelen alles GRATIS voor u!
GRATIS LEVERING
Alle producten worden GRATIS geleverd!

Kies uw drukwerk

UW FLYER/FOLDER BUS-AAN-BUS LATEN BEDELEN?

GRATIS LEVERING

online betaling

Veilige betaling met SSL verbindings
Consumenten en gegevensbescherming

CONTACTEER ONS

Gratis Drukwerk

Arsenaalstraat 50
8900 Ieper
Belgiƫ

T: 057 33 70 04
E: info@gratisdrukwerk.be

Algemene voorwaarden

 Download hier de algemene voorwaarden in pdf formaat

1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan: - De ondernemer: MEDIATOPPER BVBA - Arsenaalstraat 50, 8900 Ieper – BE 0471547583. - De klant of de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt met de ondernemer.


2. VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte tussen de ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst. De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op datum van de aankoop.


3. OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft betaald en de ondernemer de klant het order per e-mail heeft bevestigd.


4. PRODUCTPRIJS
De prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro en exclusief BTW.


5. BETALINGEN EN BETALINGSWIJZE
Alle bestellingen zijn contant te betalen. Hiervoor kan de klant de volgende betalingswijze gebruiken: betaling via homebank, overschrijving, kredietkaart of PayPal. Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond naar het hogere halve procentpunt. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld op 15% van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 50 EUR. Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel omschreven voorschotten betaald heeft.


6. ANNULATIE
Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele ver- goeding van 10%.


7. LEVERINGSKOSTEN

Leveringskosten binnen België zijn inbegrepen in alle orders.


8. LEVERINGSTERMIJN
Leveringstermijnen staan steeds vermeld bij het respectievelijke product. Hierbij is de verzendingstermijn niet inbegrepen. Verzending binnen belgië is standaard 1-3 werkdagen. De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen zijn geschatte levertermijnen die beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden
van de verbeterde proeven en van de "goed voor druk", in gebreke is gebleven. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, daden van terrorisme, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.


9. BEWARING / NIET MOGELIJK TOT AFLEVERING
De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om alle gegevens correct te vermelden om een levering mogelijk te maken. Wanneer een levering toch wordt terug gestuurd door de transporteur, dan engageert Mediatopper BVBA zich tot het bewaren van de teruggeleverde goederen met een termijn van maximaal 1 maand te beginnen op het moment van terugname door Mediatopper BVBA. Wanneer in deze redelijke termijn geen melding wordt gemaakt van terugname door de opdrachtgever, dan worden de goederen zonder gevolgen van rechtswege vernietigd. De opdrachtgever heeft in deze periode het initiatiefrecht en kan in die periode steeds contact opnemen met Mediatopper BVBA om een nieuw levermoment af te spreken. Eventuele kosten gepaard gaande met de nieuwe aflevering vallen ten koste van de opdrachtgever.


10. GESCHILLEN
Alle geschillen met betrekking tot een verkoopcontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondisement Ieper, waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.


11. HERROEPINGSRECHT
Het herroepingsrecht kan niet uitgeoefend worden voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. De ondernemer kan de aangekochte goederen bijgevolg niet terugnemen binnen de gestelde termijn van 14 dagen, gezien de goederen vervaardigd werden volgens de specificaties van de klant en de goederen een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Hierdoor vervalt het heroeppingsrecht van de bij ondernemer aangekochte goederen volledig.


12. REPRODUCTIERECHTEN
De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Bij schorsing van de opdracht worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht.


13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De ondernemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van het aankoopcontract in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, en in het geval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens een onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzicht van het contract. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van het
foutieve gebruik van het aangekochte product en of producten. Alle foto's, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto's, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien het door de ondernemer geleverde product en of producten een gebrek vertoont, is de ondernemer zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aankoopsom.


14. AANLEVERING VAN MATERIAAL DOOR DE OPDRACHTGEVER / GOED VOOR DRUK
De leverancier niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde bestanden door de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de kwaliteit aan te leveren die hij voor ogen heeft en bij geval van twijfel expliciet om een voorafgaande papieren proefdruk te vragen. Het aanmaken/leveren van een papieren proefdruk wordt in rekening gebracht. Als de opdrachtgever geen papieren proefdruk vraagt noch een papieren voorbeeld van het eindresultaat aflevert, is de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enig kwaliteitsgeschil die mogelijk of met zekerheid ontstaan is door een niet 100% correcte aanlevering van de opdrachtgever. De opdrachtgever is met ander woorden verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de bestanden die hij aanlevert. Behoudens door opzet of een zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertragingen tijdens het productieproces veroorzaakt door problemen met de geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs mogelijk beïnvloeden.


15. BEDELING
Als de opdrachtgever aan de leverancier de opdracht geeft om via derden zijn drukwerk te laten bedelen, dan kan de leverancier niet verantwoordelijk worden gesteld voor verkeerde, slechte, onvolledige of niet-bedeling van zijn drukwerk. De leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade oa winstderving die daaruit voortvloeien.


16. KLACHTEN
Elke klacht, van welke aard ook, kan slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde product en/of producten, of indien dit onmogelijk is, tot terugbetaling van maximaal de aankoopsom van het destreffende product. Indien het geleverd product en/of producten een gebrek vertoont, dient de klant op straffe van verval van recht uiterlijk binnen de vijf (5) kalenderdagen na levering een schriftelijke klacht op te sturen. De klant moet steeds bij levering van het product en/of producten het geleverde controleren of deze overeenkomt met het bestelde.


17. INTELLECTUELE EIGENDOM
De totale inhoud van de website "www.gratisdrukwerk.be", zijnde foto's, teksten, merken e.a., is het exclusief bezit van de Mediatopper BVBA. Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet schriftelijk toestemming worden aangevraagd aan de BVBA Mediatopper, op straffe van vervolging.


18. AFWIJKING
Voor papier, karton en boekbindersmateriaal, verwerkt door de leverancier, aanvaardt de opdrachtgever de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. De leverancier mag 5% (met een minimum van honderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplarenleveren en factureren. Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag de leverancier 20% (met een minimum van 200
exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of meerexemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren.


19. MINIMUM LEEFTIJD VOOR AANKOOP
Om over te gaan tot de aankoop moet de klant minimum 18 jaar zijn of toestemming hebben van een ouder of voogd.


20. GEDRAGSCODE
Gratis Drukwerk onderschrijft de gedragscode van BeCommerce. U kan hierover meer informatie vinden op http://becommerce.be/nl/overbecommerce/over-becommerce.


21. COOKIES

Bij het bezoeken van een website worden kleine stukjes informatie of cookies door je browser opgeslagen op je computer. Deze worden gebruikt om bijvoorbeeld je persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ook Gratisdrukwerk.be maakt gebruik van cookies. Sommige cookies plaatsen wij (first party cookies), andere worden door onze partners geplaatst, zoals bijvoorbeeld social media sites en adverteerders (third party cookies). We gebruiken strikt noodzakelijke cookies om de site te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt Gratisdrukwerk.be niet optimaal. Gratisdrukwerk.be maakt gebruik van Google Analytics om het bezoekersgedrag te analyseren. Met deze analytische cookies kunnen we meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde pagina's lezen etc. De gemeten gegevens worden anoniem (zonder je IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. Indien je geen cookies wenst te installeren, kan je dit steeds via je browser uitschakelen. Raadpleeg de helpfunctie van jouw browser hiervoor.22. EIGENAAR "ON-LINE SHOP"

Mediatopper BVBA
Arsenaalstraat 50
8900 Ieper
BE 0471.547.583